Váš obchod so špeciálnou špionážnou technikou

Kontrola detí

Nemusí to byť hneď „únos“. Tých dôvodov, omnoho bežnejších, a niekedy omnoho nebezpečnejších je oveľa viacej. Drogy, šikanovanie v škole, túlanie sa „partiou“, .. atd. Každý zodpovední rodič sa o svoje dieťa zaujíma a chráni ho podľa svojich najlepších schopností.

Práva dieťata

Dohovor o právach dieťaťa o.i hovori, že dieťa má právo na súkromie, a ochranu pred neoprávnenými zásahmi do súkromia, rodiny, domova a korešpondencie ako aj pred útokmi na česť alebo povesť.

Povinnosť rodiča

Zákon č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine, Rodičovské práva a povinnosti.
§ 28,  (1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä
a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa.

Zodpovednosť rodičov za páchanie priestupkov detí

Sankcionovanie osôb, ktoré umožňujú neplnoletým osobám dopúšťať sa priestupkov. Ide o právnu úpravu trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

Trestného činu sa dopustí ten, kto vydá osobu mladšiu ako 18 rokov do nebezpečenstva spustnutia. Jedná sa o situáciu, kedy je dieťa vystavené škodlivým návykom, záujmom a negatívnemu prostrediu páchateľa a hrozí mu morálny úpadok. Nie je potrebné, aby k spustnutiu aj skutočne došlo, stačí ak spustnutie maloletého len hrozí. Mravnú výchovu mládeže ohrozuje dnes ten, kto neplnoletú osobu zvádza k záhaľčivému alebo nemravnému životu, umožní jej viesť takýto život, umožní jej páchať trestné činy, prípadne jej bráni v povinnej školskej dochádzke. Rodičia sa zodpovejú aj za priestupky svojich detí. Vzťahuje sa to na všetky priestupky. Zákon priestupok vymedzuje ako zavinené konanie, ktoré ohrozuje alebo porušuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označený. Rovnako ako v ostatných prípadoch ohrozovania mravnej výchovy mládeže môžu byť páchatelia potrestaní trestom odňatia slobody až na dva roky.

Zobrazuje sa všetkych 11 výsledkov