Váš obchod so špeciálnou špionážnou technikou

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Táto webová stranka (spyshop.sk) ani jej podstránky a subdomény, nie je elektronický obchod (e-shop). Webová stránka spyshop.sk nepoužíva, nevyžaduje, neukladá, žiadne osobné údaje alebo osobné informácie. Webstránka spyshop.sk funguje ako informáčná stránka, so slovenským popisom rôznych výrobkov pre slovensky hovoriacich pouźívateľov internetu.
Na webovej stránke spyshop.sk sa nedá vytvoriť žiadna objadnávka ani zrealizovať nákup tovaru.

 

Na stránkach s výrobkami je vždy odkaz s presmerovaním na platformu AliExpress. Objednávka sa vykonáva cez AliExpress. Zákazník platí priamo Aliexpresu. Pri nákupe tovaru z AliExpresu, sa o ochranu osobných údajov a GDPR stará spoločnosti AliExpress.

 

Info o ochrane osobných údajov (GDPR) platformy AliExpress nájdete na stránke www.aliexpress.com

 

The General Data Protection Regulation (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana údajov je v Európskej únii základným právom. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov. Týmto nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, najmä ich právo na ochranu osobných údajov.

Čo sú osobné údaje? Sú to všetky informácie, týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Napríklad: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, lokalizačné údaje.

Informácia pre dotknutú osobu o základných informáciách o webstránke spyshop.sk a jej prevádzke:

Táto webová stranka (spyshop.sk) ani jej podstránky a subdomény, nie je elektronický obchod (e-shop). Webová stránka spyshop.sk nepoužíva, nevyžaduje, neukladá, žiadne osobné údaje alebo osobné informácie. Webstránka spyshop.sk funguje ako informáčná stránka, so slovenským popisom rôznych výrobkov pre slovensky hovoriacich pouźívateľov internetu.
Na webovej stránke spyshop.sk sa nedá vytvoriť žiadna objadnávka ani zrealizovať nákup tovaru.

Na stránkach s výrobkami je vždy odkaz s presmerovaním na platformu AliExpress. Objednávka sa vykonáva cez AliExpress. Zákazník platí priamo Aliexpresu. Pri nákupe tovaru z AliExpresu, sa o ochranu osobných údajov a GDPR stará spoločnosti AliExpress.

Info o GDPR platformy AliExpress nájdete na stránke www.aliexpress.com

Nariadenie (EÚ) 2016/679 – Článok 15 – Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a) účely spracúvania;
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
Informácia pre dotknutú osobu: Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.
2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.
3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.
4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.

Nariadenie (EÚ) 2016/679 – Článok 17 – Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.
2. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.
3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Nariadenie (EÚ) 2016/679 – Článok 7 – Podmienky vyjadrenia súhlasu

1. Ak je spracúvanie založené na súhlase, prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
2. Ak dá dotknutá osoba súhlas v rámci písomného vyhlásenia, ktoré sa týka aj iných skutočností, žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Akákoľvek časť takéhoto vyhlásenia, ktorá predstavuje porušenie tohto nariadenia, nie je záväzná.
3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.
4. Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa v čo najväčšej miere okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.

Nariadenie (EÚ) 2016/679 – Článok 20 – Právo na prenosnosť údajov

1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli.
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.
2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Informácia pre dotknutú osobu k ods.č.2: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.
3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.

Nariadenie (EÚ) 2016/679 – Článok 25 – Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov a Článok 32 – Bezpečnosť spracúvania

1. So zreteľom na najnovšie poznatky. náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie predstavuje pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ v čase určenia prostriedkov spracúvania aj v čase samotného spracúvania prijme primerané technické a organizačné opatrenia, ako je napríklad pseudonymizácia, ktoré sú určené na účinné zavedenie zásad ochrany údajov, ako je minimalizácia údajov, a začlení do spracúvania nevyhnutné záruky s cieľom splniť požiadavky tohto nariadenia a chrániť práva dotknutých osôb.
2. Prevádzkovateľ vykoná primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že štandardne sa spracúvajú len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre každý konkrétny účel spracúvania. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na množstvo získaných osobných údajov, rozsah ich spracúvania, dobu ich uchovávania a ich dostupnosť. Konkrétne sa takýmito opatreniami zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.
3. Schválený certifikačný mechanizmus podľa článku 42 sa môže použiť ako prvok na preukázanie súladu s požiadavkami uvedenými v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia prípadne zahŕňajú aj:
a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;
b) schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a služieb;
c) schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu;
d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.
2. Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa prihliada predovšetkým na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom.
3. Dodržiavanie schváleného kódexu správania uvedeného v článku 40 alebo schváleného certifikačného mechanizmu uvedeného v článku 42 sa môže použiť ako prvok na preukázanie súladu s požiadavkami uvedenými v odseku 1 tohto článku.
4. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podniknú kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to od nej vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.
Informácia pre dotknutú osobu: Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie.


Požiadavka pre výpis osobných údajov podľa GDPR čl.15.

Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie. Požiadavku nám pošlite emailom na obchod@spyshop.sk


Požiadavka pre vymazanie zo systému podľa GDPR čl.17. – Právo byť „zabudnutý“

Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie. Požiadavku nám pošlite emailom na obchod@spyshop.sk


Požiadavka na opravu osobných údajov podľa GDPR Článok 15. ods.1. bod e)

Na stránke spyshop.sk sa nesprecovávajú žiadne osobné údaje ani osobné informácie. Požiadavku nám pošlite emailom na obchod@spyshop.sk