Váš obchod so špeciálnou špionážnou technikou

Upozornenie a podmienky

Pokiaľ nesúhlasíte s nasledovným upozornením, alebo nespĺňate podmienky opustite tieto stránky.

Táto doména (spyshop.sk) a jej podstránky sú prenajaté spoločnosti  Caracol Youth Communication Development, 2 Diaz Street, Benque Viejo Del Carmen, Belize. Registrátor, alebo majiteľ domény, nenesie zodpovednosť za obsah webu. Na tieto stránky majú prístup len osoby staršie ako 18 rokov. V prípade, že sa nepripájate zo slovenska, spĺňate podmienky plnoletosti podľa zákonov štátu odkiaľ sa pripájate. Na tejto stránke sa nachádzajú aj zariadenia nehomologované v SR. Sú určené len na predaj do zahraničia. Použitie v SR zakázané. Všetky zariadenia sú určené len na štúdijné účely. Pred použitím je dôležité sa zoznámiť s podmienkami (právo, tech. predpisy, vyhlášky a pod.) pre prevádzkovanie odposluchovej a inej techniky v danom štáte. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien a úpravu designu výrobku. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade zneužitia týchto výrobkov na nelegálne účely. Na týchto stránkach použité názvy produktov, programových produktov, firiem a pod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Pokiaľ bol známy autor daného článku, URL alebo zdroj, je vždy u daného článku uvedený. Informácie sú bez záruky. Na týchto stránkach sú uvedené len verejne prístupné informácie. Na týchto stránkach nie sú uvedené tajné, prísne tajné, výhradné, a iné ako verejne bežne dostupné informácie. Za pôvodnosť a obsahovú správnosť príspevkov ručí autor. Rukopisy správca webu nevracia. V prípade uverejnenia diela na tomto webe, autor môže byť o tejto skutočnosti vyrozumený. Neručíme za obsah článkov od iných autorov a uverejnením na našom webe nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Všetky príspevky sú bez nároku na autorskú, alebo akúkoľvek inú odmenu. Zaslaním podkladov akýmkoľvek spôsobom ( poštou, e-mailom, a iné ) na uverejnenie nadobúda správca webu práva k šíreniu prijatých podkladov uverejnením na webe, vydaním na CD-ROM, alebo iným spôsobom v elektronickej, alebo inej podobe. Administrátor, reklamný partneri, alebo predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené obsahom webu, programami, a inými produktami, ktoré sú na ňom uvedené. Ďalšie alebo iné nároky na náhradu škôd vzniknutých prevádzkou zariadenia sú vylúčené. Administrátor si vyhradzuje právo mazať už zverejnené materiály, príspevky a články, ktoré sú komerčného charakteru, porušujú zákony Slovenskej republiky, odporujú dobrým mravom, alebo ich morálnym kritériám bez predchádzajúceho upozornenia. Administrátor domény si vyhradzuje právo vylúčiť užívateľa bez predchádzajúceho upozornenia a udania dôvodu. Administrátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať obsah týchto upozornení a podmienok a vstupných podmienok. Ak sa aj užívateľ oboznámil s podmienkami na našich stránkach, je povinný naštudovať si legislatívu aj z iných zdrojov. Na týchto stránkach sú prezentované informácie len ako informačný zdroj. Akékoľvek pyrotechnické, elektrotechnické a iné pokusy či úpravy a iné informácie môžu viesť k ujme na zdraví a majetku a môžu byť nelegálne, alebo ilegálne. Administrátor poskytuje tieto informácie len pre vzdelávacie účely a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné následky. Administrátor neposkytuje záruku, že tieto Web stránky budú neprerušené alebo bez závad. Nie je poskytovaná žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo implikovaná vo zťahu k predajnosti, vhodnosti pre určitý účel, k dostupnosti, presnosti, spoľahlivosti alebo obsahu týchto stránok. Administrátor nie sú zodpovedný za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, zvláštne, alebo následné škody, stratu na zárobku, alebo za prerušenie obchodovania v dôsledku použitia, alebo nemožnosti použitia týchto služieb, produktov, tovarov a informacií z týchto web stránok. Na týchto stránkach sa može vyskytovať sexuálne orientovaný materiál. Na tieto stránky vstupujete dobrovolne, sexuálne orientovaný materiál vás neuráža ani nepohoršuje a použijete ho výhradne pre osobnú potrebu. Neposkytnete ani nijak inak neumožníte prístup k nasledujúcim materiálom osobám, ktoré nespĺňajú ktorúkoľvek z predchádzajúcich podmienok.