12 €

 

 

 

Bezdrôtové slúchatko MicSpY

 

 

 13 €

 

 

 

Bezdrôtové slúchatko A007

 

 

 11 €

 

 

 

Bezdrôtové slúchatko A680

 

 

12 €

 

 

 

Bezdrôtové slúchatko A780

 

 

12 €

 

 

 

Bezdrôtové slúchatko A818

 

 

11 €

 

 

 

Bezdrôtové slúchatko C918

 

27 €

 

 

 

Káblová verzia - Typ KBS

 

27 €

 

 

 

Bluetooth verzia - Typ BBS

 

 

7 €

 

 

 

Sľučka bez zosilovača

 

 

17 €

 

 

 

Magnetické bezdrôtové slúchatko

 

 

49 €

 

 

 

Bluetooth verzia 2012

 

 

49 €

 

 

 

GSM verzia 2014

 

 

3 €

 

 

Batéria pre Bezdrôtové slúchatko

typ 337

 

 

29 €

 

 

 

Káblová verzia 2012

 

 

1 €

 

 

 

Mikro magnetické slúchatko

 

 

 


© spyshop.sk, Kopírovanie, forwardovanie a iné šírenie obsahu stránok je výslovne zakázané bez písomného povolenia. Všetky práva vyhradené!!! Viac info tu .


 

Hľadáš dôležité informácie, na akú vysokú školu si podať prihlášku?
www.minedu.sk
Bratislavská vysoká škola práva
Na Vŕšku 8
811 01 Bratislava
tel.: (+421 2) 544 146 20
http://www.uninova.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Karloveská 64
841 04 BRATISLAVA
www.vsemvs.skVysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava
tel.: (+421 (0) 2) 638 10 601
www.vsm.sk
Vysoká škola v Sládkovičove
Fučíková 269
925 21 Sládkovičovo
tel.: (+421 31) 788 17 11
http://www.vssladkovicovo.sk
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11
909 01 Skalica
tel.: (+421 34) 664 7061
www.sevs.sk

 
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM SLOVAKIA v Prešove
Duchnovičovo námestie č. 1
080 01 Prešov
tel.: (+421 51) 758 17 97
www.ismpo.sk
BISLA Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Grösslingova 53
811 09 Bratislava
tel.: (+421 2) 592 343 11
www.bisla.sk
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17
040 01 Košice
tel.: (+ 421 55) 72 010 71
www.vsbm.sk
Rektor UK
doc. PhDr. František Gahér, CSc.
e-mail: Frantisek.Gaher(at)rec.uniba.sk
Kontaktujte cez Kanceláriu rektora:
Kancelária rektora
Šafárikovo námestie 6
818 06 Bratislava 16
Tel: (02) 5292 1594, (02) 59244 141
Fax: (02) 5296 3836
O univerzite
Vznik Univerzity Komenského Bratislave v roku 1919 mal mimoriadny význam pre rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti na Slovensku. Po prvý raz v dejinách malo Slovensko vysokú školu, ktorá dovoľovala slovenským študentom získať najvyššie vzdelanie v rodnom jazyku.
Do dnešných dní na pôde Univerzity Komenského v Bratislave získalo akademický titul viac ako stotisíc študentov ...
a nepodvadzajte kua!
Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied Ekonomická univerzita v Bratislave - Obchodná fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta podnikového manažmentu Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave - Podnikovohospodárska fakulta, Košice Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta medzinárodných vzťahov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta ekonomiky a manažmentu Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Hudobná a tanečná fakulta Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Filmová a televízna fakulta Technická univerzita v Košiciach - Ekonomická fakulta Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Fakulta verejnej správy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická fakulta Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta manažmentu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Univerzita J. Selyeho v Komárne - Ekonomická fakulta Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave - Fakulta ekonómie a podnikania
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta prírodných vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave - Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku - Teologická fakulta, Košice Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave - Fakulta masmédií Vysoká škola v Sládkovičove - Fakulta sociálnych štúdií
Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta prírodných vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta Trnavská univerzita v Trnave - Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta humanitných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta stredoeurópskych štúdií Prešovská univerzita v Prešove - Pedagogická fakulta Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku - Teologická fakulta, Košice Univerzita J. Selyeho v Komárne - Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta Univerzita Komenského v Bratislave - Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta, Martin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta zdravotníctva Katolícka univerzita v Ružomberku - Fakulta zdravotníctva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta verejného zdravotníctva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - Fakulta ošetrovateľstva sv. Ladislava, Nové Zámky
Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická fakulta Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Právnická fakulta Bratislavská vysoká škola práva v Bratislave - Fakulta práva Vysoká škola v Sládkovičove - Fakulta práva Janka Jesenského
Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Technická univerzita vo Zvolene - Fakulta ekológie a environmentalistiky Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta prírodných vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta prírodných vied
Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Trnavská univerzita v Trnave - Teologická fakulta, Bratislava Prešovská univerzita v Prešove - Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovská univerzita v Prešove - Gréckokatolícka teologická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku - Teologická fakulta, Košice Univerzita J. Selyeho v Komárne - Reformovaná teologická fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Divadelná fakulta Technická univerzita v Košiciach - Fakulta umení Akadémia umení v Banskej Bystrici - Fakulta múzických umení Akadémia umení v Banskej Bystrici - Fakulta výtvarných umení Akadémia umení v Banskej Bystrici - Fakulta dramatických umení
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta Žilinská univerzita v Žiline - Stavebná fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta riadenia a informatiky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta mechatroniky
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta biotechnológie a potravinárstva Technická univerzita vo Zvolene - Drevárska fakulta Technická univerzita v Košiciach - Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technická univerzita v Košiciach - Hutnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach - Letecká fakulta Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta špeciálneho inžinierstva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta priemyselných technológií, Púchov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Technická univerzita vo Zvolene - Lesnícka fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta, Trnava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Technická fakulta Technická univerzita vo Zvolene - Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technická univerzita v Košiciach - Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach - Fakulta výrobných technológií, Prešov Žilinská univerzita v Žiline - Strojnícka fakulta Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta špeciálnej techniky
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy
Centrálny rozvojový projekt, Ministerstvo školstva SR
Účel projektu:
Splnenie Uznesenia vlády číslo 677 z 15. 8. 2007, v ktorom vláda SR schválila návrh Elektronizácie prihlasovania na vysoké školy - Štúdia uskutočniteľnosti ako súčasť cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy.
Na základe schválenia uvedeného materiálu vznikla požiadavka na vypracovanie projektu Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy, ktorý sa zaoberá možnosťou zavedenia služby centrálneho elektronického prihlasovania uchádzačov o štúdium na vysokej škole na všetky stupne štúdia s využívaním prostriedkov informačných a komunikačných technológií z prostredia Portálu vysokých škôl.
tahaky, ťaháky, referaty, referáty, tahak, ťahák, referat, referát, diplomove prace, diplomové práce, maturita, maturitne otazky, maturitné otázky, diplmovky, povinne citanie, povinné čítanie, bakalarske prace, bakalárske práce, prednasky, prednášky, skolske prace, školské práce, skola, škola, vypracovane temy, vypracované témy, tahak, ťahák, referat, referát, matura, citatelsky, čitateľský, dennik, denník, citatelsky dennik, čitateľský denník
Stránka s najväčším počtom referátov, prednášok, maturitných otázok, diplomoviek, a iných študentský prác v strednej Európe.
referaty, referáty, referat, referát, literatúra, čitateľský denník, úvaha, ťahák, sloh, životopis, literatura, citatelsky dennik, uvaha, tahak, zivotopis
Všetko, čo študent potrebuje - referáty, ťaháky, čitateľský denník, slohy, úvahy, SOČ, životopisy
Spoločenské vedy, Ekonómia, Filozofia, Náboženstvo, Pedagogika, Politológia, Sociológia, Právo, Psychológia, Sociálna práca, Cudzie jazyky, Ruský jazyk, Francúzsky jazyk, Talianský jazyk, Angličtina, Nemčina, Španielčina, Slovenský jazyk, Autori, Čitateľský denník, Gramatika, Literatúra, Slohy, História, Osobnosti, Slovenské dejiny, Svetové dejiny, Prírodné vedy, Biológia, Chémia, Fyzika, Geografia, Matematika, Medicína, Maturitné otázky, Tematické okruhy na mat. skúšku, Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia, Odborné predmety, História, Náuka o spoločnosti, Ostatné, Monitor 9, Protokoly Fyzika, Gastronómia, Protokoly Chémia, Informatika, Osobnosti, Šport, Umenoveda, Ťaháky, Cudzie jazyky, História, Informatika, Prírodné vedy, Slovenský jazyk, Spoločenské vedy, referaty, referati, ťaháky, tahaky referaty, referáty, ťaháky a referáty, študenstké prace, poznámky, čitateľský denník, sloh, maturita, témy, monitor, študent, student,
Akadémia umení v Banskej Bystrici; Ekonomická univerzita v Bratislave; Katolícka univerzita v Ružomberku; Prešovská univerzita v Prešove; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Slovenská technická univerzita v Bratislave; Technická univerzita v Košiciach; Technická univerzita vo Zvolene; Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne; Trnavská univerzita v Trnave; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave; Univerzita J. Selyeho v Komárne; Univerzita Komenského v Bratislave; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach; Vysoká škola múzických umení v Bratislave; Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; Žilinská univerzita v Žiline; Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií; Bratislavská vysoká škola práva; Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom; Stredoeurópska vysoká škola v Skalici; Vysoká škola bezpečnostného mananažérstva v Košiciach; Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave; Vysoká škola manažmentu v Trenčíne; Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove; Vysoká škola v Sládkovičove; Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave; Štátne vysoké školy; Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši; Akadémia Policajného zboru v Bratislave; Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave; Ekonomická univerzita v Bratislave:
Dolnozemská cesta 1/b
852 35 Bratislava 5
Tel.: 02/6729 5111, 6729 1111
Fax: 02/6224 7348
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.euba.sk
Fakulty Ekonomickej univerzity : Národohospodárska fakulta; Obchodná fakulta;Fakulta hospodárskej informatiky; Fakulta podnikového manažmentu; Fakulta medzinárodných vzťahov; Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach; Ústav medzinárodných programov EU; Univerzita Komenského v Bratislave :
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava 16
Tel. : 02/52 92 15 94, 02/59 24 41 41
Fax : 02/52 96 38 36
E–mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.uniba.sk
Fakulty Univerzity Komenského :Evanjelická bohoslovecká fakulta;Farmaceutická fakulta;Filozofická fakulta;Lekárska fakulta;Jesseniova lekárska fakulta v Martine;Fakulta managementu;Fakulta matematiky, fytiky a informatiky; Pedagogická fakulta;Právnická fakulta; Prírodovedecká fakulta; Rímskokatolícka cyrilometodská fakulta; Fakulta telesnej výchovy a športu; Fakulta sociálnych a ekonomických vied; Akademie múzických umění v Praze; Akademie výtvarných umění v Praze; Česká zemědělská univerzita v Praze; České vysoké učení technické v Praze; Janáčkova akademie múzických umění v Brně; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Masarykova univerzita v Brně; Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně; Ostravská univerzita v Ostravě; Slezská univerzita v Opavě; Technická univerzita v Liberci; Univerzita Hradec Králové; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Univerzita Karlova v Praze; Univerzita Palackého v Olomouci; Univerzita Pardubice; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava; Vysoká škola ekonomická v Praze; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze; Vysoké učení technické v Brně; Západočeská univerzita v Plzni; Vysoká škola polytechnická Jihlava; Bratislavská vysoká škola práva:
Rektorát
Na Vŕšku 8
811 01 Bratislava
Tel./fax: 02/5441 4620, 5443 5607
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.uninova.sk
Fakulty Bratislavskej vysokej školy práva: Fakulta práva; Fakulta ekonómie a podnikania; Fakulta masmédií; Univerzita Komenského v Bratislave :
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava 16
Tel. : 02/52 92 15 94, 02/59 24 41 41
Fax : 02/52 96 38 36
E–mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.uniba.sk
Fakulty Univerzity Komenského :Evanjelická bohoslovecká fakulta; Farmaceutická fakulta; Filozofická fakulta; Lekárska fakulta; Jesseniova lekárska fakulta v Martine; Fakulta managementu; Fakulta matematiky, fytiky a informatiky; Pedagogická fakulta; Právnická fakulta; Prírodovedecká fakulta; Rímskokatolícka cyrilometodská fakulta; Fakulta telesnej výchovy a športu; Fakulta sociálnych a ekonomických vied;Právnická fakulta UK;
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
Tel. : 02/592 44 104
Fax : 02/592 44 216
E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web : www.flaw.uniba.sk
Akreditované študijné programy:
právo (Bc)
právo (Mgr.)

 

Share